Privacyverklaring

Zertric International (hierna te noemen: ‘​ZI​’), gevestigd aan Lage Mosten 49-63

4822 NK Breda, verwerkt bij het verlenen van haar diensten persoonsgegevens. ZI is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZI verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 •  Voor- en achternaam;
 •  Geslacht;
 •  Adresgegevens;
 •  Telefoonnummer;
 •  E-mailadres;
 •  IP-adres;
 •  Loginnaam;
 •  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 •  Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zertric.nl​, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

ZI verwerkt uw persoonsgegevens, afhankelijk van het doel waarvoor wij deze hebben verzameld, voor de volgende doelen:

 •  Een goede en efficiënte dienstverlening;
 •  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren;

 •  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 •  U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 •  Om goederen en/of diensten bij u af te leveren;
 •  Facturering;
 •  Het afhandelen van uw betaling;
 •  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 •  Verbetering van de dienstverlening;
 • ZI verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

ZI verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst zoals wij die met u hebben gesloten of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verwerken omdat u daar toestemming voor heeft gegeven. Tot slot verwerken wij persoonsgegevens omdat ZI hier een gerechtvaardigd belang bij heeft.

Geautomatiseerde besluitvorming

ZI neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

ZI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bepaalde gegevens moeten echter langer worden bewaard, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten.

Delen van persoonsgegevens met derden

In het kader van onze dienstverlening​ ​kan ZI persoonsgegevens uitwisselen. ZI​ ​kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals bijvoorbeeld de IT-leveranciers van onze website en onze systemen of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ZI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ZI​ ​aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan partijen buiten de EER die “EU-U.S. Privacy Shield” gecertificeerd zijn, waaruit blijkt dat zij zich zullen houden aan de Europese Privacywetgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ZI gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden gedurende uw bezoek bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Deze cookies worden alleen tijdens de browsersessie gebruikt en worden daarna automatisch verwijderd. Ook gebruiken

wij Google Analytics om onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZI en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u ons kunt verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ​info@zertric.nl​ of per post naar Lage Mosten 49-63, 4822 NK Breda.

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u zich, bij indiening van uw verzoek, te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken.

ZI wil u er tevens op wijzen dat u, indien u er niet samen met ons uitkomt, de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons​.

Beveiliging

ZI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons met op via ​info@zertric.nl​.

Wijzigen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 Oktober 2020.

ZI is bevoegd deze privacyverklaring aan te passen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.